#

ШАйтон белгиси

1993 йил. Ирина кора кийимда азада сочларини ейиб ошхонада турарди. Ярим тунлигига карамай аелнинг аччик куз ешлари тинмас уйкуси келмаетганди. Унинг барча хавас килгудек эри бахтсиз ходиса туфайли бир хафта олдин бу дунени тарк этганди. Ирина болалар хонасидан гингшиган овозни эшитди. Кичик угли Дима ширин ухлар катта угли инграетганди. Ирина Глебни юзига карамай уни елкасидан силаб ухлата бошлади. Кейин нега ундай килдинг деди пичирлаб. Бола ухлагач ошхонага кайтиб катта угли Глеб хакида уйлай бошлади. Бу йил 4 га Кириши керак булган бу углига хомиладорлигида йул устида авариядан улган эгасиз мурдаларни айланиб утганди. Каттик курккандию лекин унутиб юборганди. Хомиладорлигининг охирги ойларида аел жуда шишиб кетгани учу н кисерва йули Билан Глебни дунега келтирганди. Глеб 1,5 ешида уйдаги кичик мушук боласини челакдаги сувга чуктириб улдирганди. Куп утмай уларнинг каттагина итини елгиз колганида тош Билан улдириб думидан тутиб ховлида судраб юрганини курган Ирина куркувдан бакириб юборганди. Шундаям хеч нарса дан шубхаланмаганди. Эри уша куни ИРА мен томга чикиб антеннага карайчи негадир куп канал курсатмаяпти деди. Ирина деразадан ташкарига каради. Глеб кум Билан уйнаетганди. Ирина кичигини каравотига еткизиб чикди. Караса Глеб куринмайди. Олдинлариям йуколиб колган ва бир неча соат утиб Яна УЗИ кириб келарди. Ирина ташкарига чикдию дахшатли манзара гувохи булди. Нарвондан тушаетган эрини ва Глеб нарвонни суриб юбораетганини курди. Унинг кичкириги оламни тутди. Лекин кеч эди. нарвон йикилди, кушилиб эриям йикилди ва боши бетонга тегиб харакатсиз котиб колди. Ирина дахшат ичида югурди эрини бошини кутарди. Тез ердам ва полиция машиналари етиб келди. Ишни бахтсиз ходиса деб епишди. Шу вокеядан сунг Ирина Глебни кузата бошлади. Глеб тунда узгариб коларди. Ярим очик кузларидан факат кора ранг кузга ташланарди. Ярим йил утиб Ирина болаларини уйнатишга колдирди. Кичик угли хали бирга кирмаганди. 10 дакика утиб кайтгач Глеб укасининг юзига естикни епган ва устида утирганини курди. Уларга отилиб Глебни итариб юборди. Кичигини тургизди. Лекин фарзанди нафас олмаетганди. Ирина калтираганча шифокорни чакирди. Кушнилар болани кумишгандаям Ирина кенжасини улганига ишонмаетганди. Ирина 30 ешда сочлари бутунлай окариб кариб кетди. У узун кора либосда ердан нигохларини узмай юрарди. Бир куни бозорча йулидан кайтишда бир аел Иринанинг кулини ушлаб Олди.
-сен деди аел огир гамни кутариб юрибсан. Буларни барига фарзандинг айбдор. Унга ШАйтон белги куйган. Жуда куп улим куриняпти. Еш болалар кариялар ва аеллар. Агар сен уни улдирсанг анча улимни тухтатасан. Булмаса у сени улдиради. Кандай килиб уз боламни улдираман деди Ирина.
-Узинг уйлаб кур деди аел ва тез тез юриб кетди. Ирина бу вокеядан анча эзилиб юрди. Бир куни тунда Яна Глебни йигиси уни уйготди. Аел рек учила юриб Глебнинг хонасига тиркишдан каради. Глебнинг кузлари кизгиш ениб турарди. Аел эшикни очиши Билан Глеб кузларини юмди. Ирина естикни олдию болани бугишга тушди. Глеб аелга куч бермасдан катта ешли одамдек бугик овозда кичкирарди. Куп утмай у тинчиди сунгра оек куллари бушашди. Аел ундан естикни олганида болакайнинг куркинчли юзи узгариб рангги окарган Глебга айланди. Ирина утириб йиглашга тушди кейин кула бошлади Иринани аклдан озган деб топишди ва умрбод рухий касаллар шифохонасига еткизишди. Бундай болалар хар замонда бир тугулади. Олдинги замонда бундай болалар ни черков ходимлари екиб юборишган. Тарихда куплаб шундай инсонлар хакида малумотлар бор. Шунинг учун хомиладор даврида аеллар ни елгиз колдирмаслик ва тунда елгиз юришга куймаслик керак.

#Daxshatli voqealar#125#shayton
O'xshash hikoyalar
Ehtirosli.ru   Яндекс.Метрика