#

ЧИЗИЛГАН УЙ - (мистика)

Шундай килиб бир куни
ёшгина кизалокни машина
уриб кетибди-ю унча кучли
булмаган жарохат билан
шифохонага ёткизишибди.
кизалокни бир кун уткач
хотирасида жиддий
муаммолар пайдо
булаётканини аниклашибди.
кизалокни отаси катта бир
психологни бошка шахардан
олиб келибди ва даволаш
машгулотларини
бошлашибди. Даволаш шунака
услубда эди-ки анча оддий
куринарди: Психолог кизчани
битта бум буш хонага куйиб
куяркан ок когоз ва каламлар
тутказиб, хаёлига нима келса
ушани расмини чизишни
буюрибди. Кизалок истаса
гулларни истаса кучукчани
чизиши мумкин эди. Аммо
шунда бир сир бор эди-ки,
ки3алок нимани расмини чизса
уша нарса тунда тушига
кираркан. масалан аёл кишини
расмини чизибди, тушига
онаси кирибди. ва кизалокни
анча хотираси тикланаркан,
яна бир расмда кучукчани
чизган экан, бир йил аввал
улган севимли кучукчаси
тушига кирибди. кучуги билан
то уйгонгунча мирикиб
уйнабди. кизалокни хотираси
анча яхшиланиб анча тузалиб
колган экан, шифохонадан 2
кундан сунг жавоб берамиз
дейишибди. Одатдагидек
кизалок уйку олдидан расм
чизишга столга утирибди. у бу
сафар уйни расмини чизмокчи
булибди. уй расми деярли
fayluzтайёр булиб колган экан, жуда
хам уйкуси келиб кетибди-да
расмни чала колдирганча
ухлаб колибди.
Жуда узок ухлабди. гуё ойлаб
ухлагандек булибди. кизалок
уйгониб караса уз хонасида
эмас, коп кора деворли бир
уйча ичида, хона ичида
турарди. киз хайратдан хам
куркувдан титраб атрофга
аланглар, тинмай йигларди.
«Балким хали хам ухлаб
ёткандирман? ахир туш
кураябман. унгимда уй
расмини чизгандим. аммо.»
кизалок уйни чала чизганди.
эшикни чизишни унутганди!
дераза каттик зич беркитилган,
у уйни деразасини махкам
килиб чизган тувакдаги
рангпар бир гул хам турарди.
кизча каттик чарчаб полга ётиб
олди. «Балки хозир ухлаб
турсам яна уз хонамда
уйгонарман?» деган умид
билан кизалок ухлашга
уринибди ва ухлаб колибди. У
уйгонидан дахшатдан
чинкириб йиглаб юборди! у
хануз уша эшиги йук хона
ичида эди! киз кун буйи
коронгу хона буйлаб
тимирскиланиб юраркан,
чикиш йулини изларди.
кизалок дераза ойнасини
синдириб куришга харакат
килди. тувакни олдида, дераза
ойнасига караб отди! ойна чил-
чил синди-ю аммо ташкаридан
оппок нур тарала бошлади.
бирок у туйнук жуда тор
булиб кизалок деразадан
ошиб утолмади. у каттик бир
карши куч тасирида ортига
итариларди. Ана шунда
кизалок бир сирни фахмлади:
Уйдан факат эшик оркали
чикиш мумкин. аммо кандай
килиб эшикни очиб булади?
ахир эшикни узи йук булса?
кизалок бу уйни уз кули билан
чизганини эслади ва эшикни
ичидан чизиб ташкарига
чикиш мумкинлигини сезди.
бирок бу кора хонада на
калам ва на буёк бор эди?! коп
кора хона деворларига кандай
рангда эшик чизиш хам
мумкин буларди? кизалок
тобора холсизланиб
умидсизланиб борарди. ана
шунда калласига маъшум бир
гоя келди. дераза ойнасини
синигларини териб олди-да,
кулини шишада кесиб кони
билан коп кора деворга эшик
расмини чиза бошлади. эшик
анча тайёр булиб колган коп кора деворда кизнинг конидан буялган алвонранг эшик кад кутара бошлаганди. аммо кизалокни холи тобора хароблашиб сулайиб борар, бутун вужудидаги кон борган сари камайиб окиб буёкка айланиб борарди. нихоят эшик тайёр булди. киз эшик туткич (ручка)ини чизиш учун корнини хам кесиб кон чикариб туткич расмини чи3иб булибди-да эшик кип-кизил тусда товланибди. киз бор кучини туплаб туткични уни итариб очибди-ю оппок нурли бушликка- ташкарига чикибди-ю бугдек парчаланиб кетибди! Эрталаб кизни ота онаси ва шифокорлар полда хамма жойи тимдалаб конталаш булиб кулида ойна кесиги билан улиб ёткан ахволда топишибди. ТАМΘМ

#Daxshatli voqealar#114#mistika
O'xshash hikoyalar
Ehtirosli.ru   Яндекс.Метрика