#

Бу вокея узок кишлокда содир булган

Бу вокея узок кишлокда содир булган. Бир йигит тунда севгилисини ёнига бораркан. Кайтиш йули сой устидан утар онаси шунча тунда сув буйида юриш хавфлигини тушунтирмасин йигит барибир уз сузидан колмасди. Учрашувга тунда чикишни тухтатмасди. Кунлардан бир куни кечки сайрдан кайтишда сой шараклаши ва каердандир чакалокнинг чириллаб йиглагани эшитила бошлади. Йигит атрофга каради ой сутдек ёруг нур сочар сой четида бир йургакка уралган чакалок етарди. Йигитнинг хаёлига биринчи келган нарса бу кимдир тугиб ташлаб кетибди деган уй келди. Аста чакалокни олдига борди. Лекин йургакда чакалокмас юзини ажин босган кузлари чукур тишлари кийшик махлук етарди. У йигидан тухтадида йигитга каради-Вой шайтон деб бакирди. Унинг чинкириги шунчалик уткир эдики, йигит бир неча дакика турган жойида котиб колди сунгра тепалик буйлаб югуриб кетди. Шу югуришда уйга етиб келди. Тонг отгач гавдасини кутаролмай касалланиб колди. Катталарнинг маслахати билан азайимхонга укитиб чилла саклашгач узига келди ва тунда юрмайдиган булди

#Daxshatli voqealar#224#vokeya#sodir#bulgan
O'xshash hikoyalar
Ehtirosli.ru   Яндекс.Метрика