#

Чакалоклар ажинаси 4 кисм

Шошма кизим бу ердан сен айтгандай чикиб кетиш осон эмас, Ажиналар бу ерни макон килиб олишкан лекин ташкаридаги бу ерга якин тугилган хонадондаги чакалокларга хам тасирини курсатиб иситма касалига чалдириб кейин улдиришади, Эр тулада катта кузага ухшаган хум бор ичи чакалоклар кони билан тулдирилган. Хар тунда Ажиналар 3 турга булиниб конли кузани ичига 5 чи бармогини тикиб рохатланишади сунг уша бармогини жаг тишлари билан гажиб тинмай сакраб кимгадур сигинишади улар 1 ойда 3,4 чакалокнинг бошига етишади. мен бу ердан чикиб кета олмайман мени топиб улдиришади менинг 5 чи бармокларимни гажиб еб куйишган диб Бармокларини курсатди менга мени аллакачон улдиришарди лекин улдираолишмайди Чунки мен ягона дояман бу тугрукхонада Хакикатдан хам 5чи бармоклари умуман юк экан,ланати конхурлар ейй худойим мен каерга келиб колдим нима килай ёрдам беринг Кизим каерда? Кизинг Ишончли кулда ховотир олма, роппа роса бир соатда Ажиналар бирма бир хоналарга кириб чакалокларни излашади гарчан якин орада сендан бошка аёл бу ерда тугмаган булса хам улар барибир палаталарни текшираверишади чакалок бор диб. Палатанга бориб узингни улганга солиб ётасан, ажиналар сени хонанга киришганида сени куркитишмокчи булади сен кимирламай ётавер сени улган диб уйлашади ,ёдингда тут улар жуда синчиков булишади куркувдан додлаб юборма сени итдай судараб ертулага олиб тушишади ,Чакалок кони тулдирилган кузага бармокларини тикишганда урнингдан туриб манабу учли Пичок билан кузага санчасан куза аслида ажиналарнинг жони диб кулимга учли пичокни берди. Кон тугаб хум синса улар улишади шунинг учун хам ер тулани олдин 2 та ажина куриклаб 3 чиси чакалокларни овлаб келади. Сендан олдин хам 10 нафарга якин тукган аёллар шу ишни килиб бу ердан чакалогини олиб кетишмокчи булишган аммо уддасидан чика олмай ертулада улиги колиб кетган

#Daxshatli voqealar#92#chakaloklar#ajinasi#kism
O'xshash hikoyalar
Ehtirosli.ru   Яндекс.Метрика