#

Ажиналар!

Бир дехк,он ишдан хориб-чарчаб уйига кеч к,айтаетса йулидан бир муйсафид чик,иб.юринг базм к,илаетувдик мехмонимиз булинг. дебди. Дек,он чарчагани сабаб рози булибди. Базим авжида к,излар айланиб к,ушик, айтиб уйнашар, эркаклар жуда дид билан безатилган дастурхон атрофида утиришиб гурунглашарди. Шунда дехк,он енига бир лаган иссик, ош к,уйишибди. Ошдан таралаетган хид дехк,онни димогига урилибди. Очлигини яширмай ошга к,ул чузибди. Ошни к,улига тулдириб БИСМИЛЛАХИ РАХМАНИ РОХИМ деб огзига энди оборган экан базмдан ном-нишон к,олмабди. Дехк,он ен атрофга к,араса жар ек,к,асида к,улида бир уюм тезак билан утирган эмиш! ОЛЛОХ ДИЛИНГИЗДА БУЛСИН.

#Daxshatli voqealar#215#ajinalar
O'xshash hikoyalar
Ehtirosli.ru   Яндекс.Метрика