#

Бу вокеа бундан 8 йил олдин булган

биз дустларим билан бир жойда ишлардик,хар куни кечга колмай уйга кайтардик,ишимиз унчалик кийин эмасди.Эрталаб ошналир чакирди ишга борасанми деб,негадур ишга боргим келмай уйланиб колдим,ошналарим илтимоси билан боришга мажбур булиб колдим,ва йулга отландик.Ишга етиб келдик,негадур ишга кулим бормасди,бир аммалаб тушлик килдик.Тушликдан сунг хамма ухлашга отланди,мен эса иш жойимда бир нималарнидур уйлана бошладим.Хужайин келиб колганини хам сезмай колибман.Хаммамиз яна ишга киришиб кетдик,бизни иш жойимиз ичкарида эди,ташкарида кун кандайлиги билинмасди.Биз ишга кизишиб кетганимиздан соат 12 булганини билмай колибмиз,бир шеригим ташкарига чикиб келиб,кетамизга тушиб колди,ва уйга йул олдик,йулдан катта сой бор эди,у ер шунчалар коронгу эди,у ердан кандайдур бир шарпа кузимга куринди. Мен куркиб кетдим,лекн ошналаримга сездирмадим.Ана шу шарпани курганимдан кегин,мен узимни боскача хис кила бошладим,оркамда юз юк бору,гуё мен уни зурга кутариб кетаётгандай туйуларди.Уйга етиб келдим,кечаси алла махал булгани учун,уйдагилар ширин уйкуда ухлашаётган эди,лекин,онам мени качон келаркан болам деб,кузлари турт булиб кутиб утирган экан,шунда онам,овкат ейсанми деди, ха деб озгина корнимни туйгазиб олдим,уз уйимга кириб кетдим.Бир оздан сунг эшик таккилади,ким экан деб эшикни очсам хеч ким йук эди.Бошимни ёстикка куйганиб билан,устимга шунаканги огир бир нарса келиб босди,хато бир суз айтолмасдим,шунакан ги бакиряпман лекин менга эштилмасди,бир амаллаб ,бис-бис-бис деб,бисмиллахир сузини айтдим.Бисмиллахир,р охманир, рохим сузини айтишим билан у мени куйиб юборди

#Daxshatli voqealar#135#bundan#oldin#bulgan
O'xshash hikoyalar
Ehtirosli.ru   Яндекс.Метрика