#

БИР ШАПАЛОК

Уткир Ота-Онаси айтган Аклли, Одобли, Мехнаткаш, Окила Кизга Жамилага уйланди. Жамила Хар куни Ота-Онасини хизматларини килишга ошикарди.
- Уткир Жамиланиуч кунлигида бир синаб курмокчи булди. Жамилани чакирди. Бир нималарни уйлаб ёлгондан айб ахтариб урушди. Жамила Эридан куркиб кузларини ерга караганча караб турарди. Уткир юзига бир шапалок тортиб Жамилага эьтибор бериб кузатиб турди. Жамила йиглаб узини уйини турига караб урди.
- Уткир Хакикатдан хам Аклли, Одобли, Окила, Уйим -жойим деган Киз экан деб хурсанд булди. Агарда кучага караб дод -войлаб йиглаганида чикиб У Хотиндан яхшилик чикмасди. Жавобини берардим деб уйлади.
- Демак Оиласини деган Одобли Хотиним борлигига Аллохимга шукр деб Жамилани юпатишга тушди. Энди Жамилани кунглини огритмайман кулларимга олиб мехр бериб Бахтли киламан, кузларидан бир томчи куз ёш тукмайман Ота-Онам менга ажойиб. Тарбияли Оиланинг Кизини олиб беришибди деб Жамилани багрига босиб Кунглини кутарди. Мени кечир буегига сенга кул кутарган ахмок деди. Кечкурун ишларни килиб юрган Келинига Кайнонаси назар солиб вой Кизим юзингиз кизарган деб сураб колди. Жамила кулиб Ойижон Кечаси б,н тишларим огриди бир юзим кизарган деб юзини бир ушлаб куйди. Уткир ичида Мен ахмок синаб курганман деб куйди. Мени Фариштам Оилани сирини ташкарига айтмайдиган Мени Окила аёлим деб караб Фахрланиб дастурхон атрофида утирди,
- Оила Мукаддас даргох. Хар бир Угил -Кизларимиз Куша кариб Бахтли булишсин. Бир
-бирларини тушунишиб, куллаб -кувватлаб, севиб Ардокласин. Ота-Оналарига муносиб Фарзандлар булсин. Доимо Ота-Онасини Дуоларини олсин.Оилаларига фарзанд берсин. Набираларини эркалаб Ота-Оналаримиз Узок -умр куриб Бахти -камолимизни куриб юришсин Иллохим! Эьтиборингиз учун рахмат! Муниса хон.

#Hayotiy hikoyalar#121
O'xshash hikoyalar
Ehtirosli.ru   Яндекс.Метрика