#EHTIROSLI.RU#
Latifalar 64!!! (kopr by Gangsta)
Икки фермер сухбати:
-Бир зўр сигир сотиб олдим. К,анча
ем хашак берсам ейди. Бир кунда
эллик литр сут беради.
-Ўша сигирингдан зот олиб
наслини кўпайтириш керак- деса.
-Иложи бўлмаяптида-дебди.
-Нега- деса
-Бук,ага к,у'ймок,чи бўлсам орк,асини
деворга тирайди ёки ерга ўтириб
олади. Хеч хам бук,ага имкон
бермайди- дебди.
- Сигирингни фалон район, фалон
колхоз, фалон кишлокдан
олдингми- деса
-Ха каердан билдинг- дебди
-Ха биламанда, чунки мени хотиним
хам ўша кишлокдан- дермиш.

Бир йигит молхонада эшакка ишлов бериб турган экан, дадаси келиб к,олибди, дадаси унга
- Ха у'г'лим уялмайсанми шу ишни к,илишга- деса
- У'зидан ку'рсин, нега сигирни сувини ичади- дермиш.

Эр хотин доимо к,оронг'ида секс билан шуг'улланишар экан. Бир куни хотини ёруг'да хам бир ку'рай деб светни ёк,са эрини к,у'лида вибратор бор экан. Хотини буни ку'риб
- Вой аблах , вой мараз мени бир умр алдаб кеган экансан, ундан ку'ра меники турмайди деб айтсанг бу'лардику- деса.
- Ха майли мен алдаган эканман, ту'г'ри меники ишламайди, лекин болалар к,аердан келди шунга хайронман- дебди.

Иккита шу'х кампир у'тиришган экан, бири иккинчисидан
- Бобой билан хозир хам шу'хлик к,илиб турасанми- деб су'рабди.
- Ахир иккаламиз хам 80 ёшга кирган бу'лсак, к,аердан шу'хлик к,иламиз- деса
- Бизда хар куни бу'лади- дебди.
- Ростданми нима к,иласизлар- деса
- Хар куни ётишдан олдин бобойникини к,у'лим билан ку'тариб ташавораман, ким томонга йик,илса у'ша эрталаб нонга боради- дермиш.

Бир эркак оролда 11 йил к,олиб кетибди. Бир куни емиш излаб юрса хушсиз ётган аёлга ку'зи тушиб к,олибди. Юзларига сув сепиб аёлни узига келтиргач аёл тилга кирибди.
- Ака канча вактдан буён оролдасиз?
- 11 йилдан буён шу ердаман.
-Агар мани корними туйдирсангиз 11 йил орзу килган нарсангизни бераман - деса,
-Йуг'ееее нос борми нос- дермиш.

Бир аёл уйида к,у'шик айтса эри ку'чага чик,иб турар экан, хотини
- Нега ундай к,иласиз-деса, эри
- К,у'ни к,у'шнилар хотинини уряпди деб уйламасин дейманда- дермиш.

Хотин эрталаб маст холда уйига келса, эри эшик олдида кутиб у'тирган экан. Эри хотинига
- Агар хозир к,у'лимда пичог'им бу'лганда сени су'йиб ташлаган бу'лардим, агар милтиг'им бу'лганда отиб ташлаган бу'лардим- деса, хотини аранг бошини ку'тариб
- У'зингизда борини ишлатавермайсизми дадаси- дермиш.

Автобус тикилинч. Бир йигит бир қизни оркасида туриб қолган, йигит хижолат, шунда қиз:
- Мендан ниманидир ҳоҳлаяпсизми?
- Йўғэ, у нима деганиз, шунчаки тиқилинчни кўраяпсизку...
- Унда нарироқ қочинг балки бошқа биров ҳоҳлар.

К,ари кампир у'лими олдидан неварасини ёнига чак,ириб
- Сен мени энг севимли неварамсан, шунинг учун фермамни сенга к,олдираман, у ерда учта уйим бор, у'нта машина, мингта товук, ипподром, 2000 та чу'чк,а ва учта ду'коним бор булар хаммаси энди сеники
- Бувижон шунча мол мулкингиз бор экан нега бизга айтмагансиз, к,аерда у фермангиз
- Одноклассникида болам одноклассникида.

Уйида битта турсикда юрган эрига хотини
- Бу нима юриш, боринг кийимларингизни кийинг, хозир мехмонлар келади- деб танбех берса, эри
- Киймайман, у'ша мехмонларинг ку'риб к,у'йсин мени к,андай бок,аётганингни- дебди, шунда хотини
- Унак,ада турсигингизни хам ечиб юринг, ку'ришсин сизни нега яхши бок,маётганлигимни- дермиш.

Икки ду'ст учрашиб к,олишибди, саломлашгандан кейин бири иккинчисидан су'рабди
- Хотининг к,алай- дебдию, бир ой олдин хотини вафот этгани эсига тушиб, гап к,у'шибди
- Халиям у'ша к,абрда ётибдими- дермиш.

Ёз, хаво жуда иссик, 45 градусдан кам эмас, битта Москвич светофорда ту'хтабди, ичида икки йигит бор экан, бири иккинчисига
- Илтимос у'рток, машинани ойнасини очмасам хозир иссик,дан у'либ к,оламан- деса
- Атрофдагилар хаммаси бизга к,арашяпти, бироз чида, кондиционери бор экан деб у'йлашсин- дермиш.

Кечк,урун хотин ички кийимларини кийиб чик,иб эрига
- Ху'ш к,алай ички кийимларим сизга ёк,дими- дебди.
- Ёмон эмас, бу'лади- деса
- Вой шу холосми, ахир к,у'шнимиз Бахтиёр ака жуда чиройли экан дегандию- дермиш.

Директор ишга кечикиб келган ходимдан су'ради
- Сиз соат нечада ишга келишингиз керак эди
- Еттида
- Ху'ш соат хозир неччи бу'лди
- Олтидан саксон уч минут у'тди.

Янги келинчак туйдан 2 кун у'тиб к,айнонасига чой узатаётса
кайнонаси
-Ха келин мазангиз йyкми- дебди
Келин
-Ачишябди- деса.
Кайнона
-Хечк,иси йу'к, у'зи шунак,а 3 кунгача ачишади кейин бир умр к,ичишади- дермиш.

Bir qori masala qilyapti qizlarimiz mini yupka taran,g shimlada yurib kökraklarni ochb yuribdi disa bir bola turib qoraka siz masala qigani keldizmi yo asbob turgizganimi dermiw

• Super latifalarLatifalarKoprGangsta
← Latifalar 65!!! (kopr. By Gangsta)Mirzaqand naynovning hasratlari (hajviya) →
Mavzuga aloqador
  Яндекс.Метрика   #
ehtirosli.ru hikoyalar hikoya xikoyalar xikoya хикоялар хикоя ҳикоялар ҳикоя хикойалар хикойа ҳикойалар ҳикойа хикоелар хикое ҳикоелар ҳикое ehtirosli hikoyalar extirosli hikoyalar ehtirosli hikoya extirosli xikoya