#EHTIROSLI.RU#
эримнинг дусти
8 МАРТНИ БАЙРАМ КИЛДИМ
8 март байрами муносабати билан эримнинг ишхонасига таклиф килишди. Бирок кайфиятим йуклигидан боргим келмади. Эрим куярда куймай туриб олгач, ноилож байрам нишонланадиган кафега бордик. Факультетни аллакандай хомийси байрамни утказишни уз буйнига олганидан талабалар хам бор экан. Биз кафега борганда деярли хамма келиб булган экан. Кафенинг эшиги олдида эрим узи билан ишлайдиган бир аёл билан куришиб колди. Унинг ёнида таннозгина, узига буёклар билан зеб берган киз хам бор эди. Аёл бизни таништирганда, киз кийшанглаганча, эримга алланималар деб бидирлай кетди. Узи бузилган кайфиятим баттар бузилди, шу пайт талабалардан бири (уни жуда яхши танирдим) саломлашганча, мени ажратилган жойга олиб кетди. Унинг эхтиросли шивирлашлари хам ёкмади. Утиргизиш бахонасида кучоклаб олгани хам ёкмади, Украйиб караганимдан кейин индамай гизиллади. Эримнинг хамкасблари бирин-кетин келиб байрам билан табриклашар, шу билан бирга нозик гапларни гапиришни хам унутишмасди. Улар хам кайфиятим йуклигини куриб, у-буни такилиф килган булиб кайтиб кетишди. Эрим келиб, ёнимга утиргач, асабим баттар какшаб «Уйга кетамиз» деб туриб олдим. У «утириш энди бошландику, куйинг бироз утирайлик»,-деди. Яна 15-20 минут зурга утирдим-у, кетамиз дедим. Бу пайтда эримнинг якин дустлари келиб ичиша бошлаганди. Эрим яна бироз дегач, мен кетдим деб ташкарига йул олдим. Кузатмокчи булганларни хам силтаб ташладим, улиб кет дейишдими хеч ким эргашмади. Ташкарига чикаётганимда кимдир чакиргандай булди, бурилиб карайман деб бир йигитга тукнашиб кетдим. Кимматбахо костюм шимлари узига ярашган, галстуги, куйлаклари дид билан мослаштирилган 30 ёшлардаги йигит менга кулиб каради ва узбекчани бузиб «Чирайлик киз кайга шашяпти?» деди. У бу гапни шунака талаффузда айтдики, Дерсу Узала узбекча гапиргандай кулиб юбордим. «мынча куванасизадиган кизакансиз» деди яна узбекчани бузиб, узиям кулиб юборди. Русчалаб узбекчани билмаслигини, шахримизга пойтахтдан якинда келганлигини айтди ва танишамизми деб суради. «Мен Нигора!» дедим. У «Эрнест»-деди. Шунда мен уни эримнинг факультетига якинда келган кафедра бошлигилигини билдим. У билан анча сухбатлашдик. Мендан «Укийсизми? Нечанчи курсда?» деб суради. «Мен Бахром Бакировичнинг аёлиман» дедим. У хотини хомиладор булганидан бирга келмаганини, отасини уйида 2 фарзанди билан колганини айтиб, узини Кахрамон ота деди. Кейин залга бирга кайтдик. У мени эримнинг ёнига утказиб, узи рахбарларни олдига кетди. Икки марта бирга раксга тушдик. 3-марта раксга тушгани чикканимизда, мен хакимда кимдандир суриштирган экан шекилли «агар турмушга чикмаганингда бир умр бирга булардик» деган мазмунда ваъз сузлади. «Болларни айтишича эркин муносабатлар тарафдори экансиз» деди. Мен «Эркин муносабатлар тарафдорим булганимдан севиб колдингизми? Маълумот олмаганингизда севмасмидингиз?» дедим. У индамай колди ва «1:0. Сени фойдангга» деди. «Йигитлар айтганча инжик экансан. Мен шу пайтгача истаган аёлимни кундирарадим» деди. «Ушлаб турганим йук» дегандим, аразлаб бошка ёл билан раксга тушди. Мен жойимга утирдим. У яна анчадан кейин ёнимга келиб, ташкарига таклиф килди. У ургатганми хамкасблари эримга тинмай ичкилик ичиришарди. Бошида махкам турдим. Кейин фойдаси булмагач индамадим. Эрнест ташкарига чиккач « 1 кечангни менга багишлагин» деди. «Бунака таклифлар билан бошка адресга, фохишаларга мурожаат киласиз» дегандим. У «жудаям кайсар ва инжик экансан, менга шунакалар ёкади. Кадрингни биларкансан, хуп деганингда сени хурмат килмасдим» деди. Хуллас анча гаплашдик. Мен у билан тунашга кунмадим ва залга кайтдим. Бироз утгач ош таркатилди. Эрим жуда маст булиб ухлаб колди. Эрнест ош келганда иккита талабани чакириб, эримни машинасига ёткизиб куйишларини суради. Улар олиб чиккач, ёнимга утирди ва узи кузатиб куйишини айтди. Хуллас, бошка эркакларни кузини куйдириб, Эрнест машинасида бизни кузатиб куйди. Эримни иккаламиз етаклаб уйга олиб кирдик. Кушни киз телевизор куриб утирган экан, углим хозиргина ухлаганини айтиб, уйига чикиб кетди.Эримни ечинтириб ёткизганимдан кейин, Эрнест менга узини ташлади. Эхтирос билан упа бошлади. У билан бир-бирмизни тилимизни сура бошладик. Хали хеч ким билан бунчалик эхтиров ва ёкимли упишмагандимк. Тилимизни шундай сурдикки, нафасим кайтиб кетди. У мени уйига олиб кетаман деди. Мен рози булиб, эримга у танийдиган бир хамюртим булган талаба кизникига кетдим деб ёзиб куйдим. Хуллас, уни уйида шундай эхтиросга берилдикки, Эрнест деганлари нак йулбарсни узи экан. Эрталабгача 4 марта укириб бушанди. Менга хам шундай лаззат багишладики, эрталаб кетгим келмади. Эрнест менга «йигитларни гапи ёлгон шекилли. Сен хеч ким билан ётмаган булсанг керак?»-деди. Мени «Нега?» деган саволимга, «агар улар айтгандек ётган булганингда манави нозик жойингни гордан фарки колмас эди. Бирок, жудаям узкий-ку» деди. «Ёкмаса… иди.. на…» дедим мен. У кулиб: «Эх ты, шалунья!» деб эркалади. Кетишим олдимдан Эрнест «Нигоричка, бир илтимосим бор. Мендан бошка хеч кимга карамагин, илтимос!» деди. Мен «харакат киламан, лекин ваъда беролмиман. Негаки, мен бир эркакка хеч качон бойланиб колмаганман»,- дедим. У «харакат кил, сени севиб колдим. Чунки хали хеч бир киз, аёлдан бундай эхтиросли лаззатни топмагандим»,-деди ва уйимга кузатиб куйди. Хуллас, бу йилги 8 март

• Er-xotin orasidaDusti
← MILYANERDAN bir oyla ayanchli tarixiinsent (köchirildi) →
Mavzuga aloqador
  Яндекс.Метрика   #
ehtirosli.ru hikoyalar hikoya xikoyalar xikoya хикоялар хикоя ҳикоялар ҳикоя хикойалар хикойа ҳикойалар ҳикойа хикоелар хикое ҳикоелар ҳикое ehtirosli hikoyalar extirosli hikoyalar ehtirosli hikoya extirosli xikoya